"O Sensin" (152 sek. / ca. 888 KB) - Tanzchoreographie
Mitarbeit: A. Myagmar, I.Oikonomou, L. Vasylieva (Apple Quicktime Player erf.) - mb 2002